YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2014 vp

YmVM 16/2014 vp - HE 281/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta (HE 281/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö

yli-insinööri Heikki Viitala, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

johtaja Antti Koponen, Rakennusteollisuus RT ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Rakennustarkastusyhdistys RTY ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annettua lakia. Laissa säädettäisiin perusteista, joilla kansallisen tuotehyväksynnän myöntänyt toimielin voi peruuttaa antamansa hyväksynnän.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • jäs. Tarja Filatov /sd
 • Timo Heinonen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​