YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2014 vp

YmVM 18/2014 vp - HE 335/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 335/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto

IT-projektipäällikkö Harri Lahenius, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

yhteysjohtaja Timo Tossavainen, Suomen Kiinteistöliitto ry

toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, Suomen Omakotiliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä.

Uuden lain säännökset koskisivat rakennusten energiatodistustietojärjestelmän käyttötarkoitusta, tietojärjestelmän tietosisältöä sekä tietojen käsittelyä. Tietojärjestelmään sisältyisivät rekisterit energiatodistusten laatijoista, energiatodistuksista sekä valvontatiedoista. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ylläpitäisi tietojärjestelmää.

Energiatodistuksen voisi laatia vain tallentamalla todistuksen laadinnassa tarvittavat tiedot tietojärjestelmään ja allekirjoittamalla todistus sähköisesti. Todistus olisi näin heti valmistuttuaan viranomaisella valvontaa varten. Todistuksen laatija tulostaisi todistuksen järjestelmästä. Tietojärjestelmän avulla sekä todistuksia että niiden laatijoita voitaisiin valvoa kattavasti ja kustannustehokkaasti.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös julkisesta tietopalvelusta. Tiedot olisivat osittain saatavilla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen internet-sivulla.

Tietojen laaja saatavilla olo lisäisi energiatodistuksilla tavoiteltavien vaikutusten toteutumista. Energiatodistuksilla pyritään lisäämään rakennusten energiatehokkuuden keskinäistä vertailua ja energiatehokkuuden parantamista.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös energiatodistusten laatijoiden tietojen saatavilla pidosta julkisessa tietopalvelussa. Todistuksia tilaavat saisivat helposti tiedon siitä, kenellä on oikeus laatia todistuksia. Tiedon helppo saatavilla olo olisi eduksi myös energiatodistusten laatijoille.

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain joitakin rekisteröintiin liittyviä säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi sekä siirrettäviksi uuteen lakiin.

Ehdotetuilla säännöksillä toimeenpannaan uudelleenlaaditun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin velvoitteita, jotka liittyvät rakennusten energiatodistusmenettelyyn.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin.

Hallituksen esityksessä tarkoitetun uuden energiatodistustietojärjestelmän tavoitteena on tehostaa rakennusten energiatodistusten valvontaa. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää valvontajärjestelmää. Lisäksi yksityiskohtainen sääntely lain tasolla on välttämätöntä henkilötietojen suojaamiseksi perustuslain edellyttämällä tavalla.

Energiatodistustietojärjestelmä sisältää kolme rekisteriä. Laatijarekisteriin kootaan tiedot pätevistä energiatodistusten laatijoista. Energiatodistusrekisteri sisältää rakennuksia ja niiden energiatodistuksia koskevaa tietoa. Kolmas rekisteri sisältää valvontatietoja.

Tietojärjestelmä kokoaa energiatodistukset yhteen palveluun ja lisää mahdollisuuksia todistustietojen vertailuun. Valiokunta toteaa, että järjestelmän avulla on mahdollista tuottaa hyödyllistä vertailutietoa energiatodistuksista, esimerkiksi yhteenvetoraportteja alueittain, rakennusvuosittain tai talotyypeittäin. Vertailutiedon ohella energiatodistusten tilaajat saavat myös nykyistä enemmän tietoa pätevistä energiatodistuksen laatijoista.

Tarkoitus on, että laatijarekisterin ja energiatodistusrekisterin tiedot tulevat energiatodistusrekisterin verkkosivustolle siltä osin kuin julkinen tietopalvelu on mahdollista toteuttaa. Henkilötietojen suojan vuoksi yksittäisten pientalojen todistustietoja ei tule tietopalveluun saataville. Laatijarekisterin tiedoista verkkosivuille tulevat laatijan nimi, pätevyys ja sen voimassaoloaika sekä laatijan toiminta-alue. Tietoja voi olla nähtävissä enemmänkin, jos laatija niin haluaa.

Valiokunta toteaa lopuksi, että se on rakennuksen energiatodistuslain muuttamista koskevaa kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään edellyttänyt hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistamalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat sekä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseksi energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta. Hallituksen esityksessä tarkoitettua tietojärjestelmää tulee aikanaan muuttaa vastaavasti, kun mainitut muutokset toteutetaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Raimo Piirainen /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos