YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2002 vp

YmVM 19/2002 vp - HE 230/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Leivonmäen kansallispuistosta (HE 230/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander ja ylitarkastaja Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö

apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen, Metsähallitus

projektipäällikkö Lea-Elina Nikkilä, Leivonmäen kunta

pääsihteeri Esko Joutsamo, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Leivonmäen kansallispuistosta. Leivonmäen kunnassa sijaitseville valtion omistamille alueille perustettaisiin nykyisen Haapasuon ja Syysniemen erityisen suojelualueen tilalle kansallispuisto. Lailla kumottaisiin vuodelta 1991 oleva laki Haapasuon ja Syysniemen sekä Ruunaan luonnonsuojelualueista. Lieksassa sijaitseva Ruunaan luonnonsuojelualue ei kuuluisi kansallispuistoon, vaan valtioneuvosto antaisi luonnonsuojelulain nojalla asetuksen Ruunaan luonnonsuojelualueesta.

Perustettavalla kansallispuistolla toteutettaisiin pääosa Suomen Natura 2000 -verkostoehdotukseen kuuluvasta Haapasuon—Syysniemen— Rutajärven—Kivijärven Natura 2000 -alueesta. Lisäksi suojelun piiriin tulisi eräitä nykyiseen luonnonsuojelualueeseen rajoittuvia valtion omistuksessa olevia alueita. Perustettavan kansallispuiston pinta-ala olisi noin 2 900 hehtaaria.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta puoltaa Leivonmäen kansallispuiston perustamista.

Ehdotettu Leivonmäen kansallispuisto on pääosin jo ennestään luonnonsuojelualuetta eikä siten tuo merkittäviä uusia alueita suojelun piiriin. Nykyisiä suojelualueita täydennetään puiston perustamisen yhteydessä erityisesti metsien ja rantaluonnon osalta. Kansallispuiston perustamisella toteutetaan osaltaan myös Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden suojelutoimenpiteet. Kaikkiaan uusi puisto parantaa Suomen kansallispuistoverkon kattavuutta Etelä-Suomessa, missä suojelualueisiin kohdistuvat käyttöpaineet ovat kasvamassa. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että Etelä-Suomen metsien suojelua vielä lisätään tulevaisuudessa.

Leivonmäen kansallispuistoa koskevaa lakiehdotusta käsiteltäessä kävi ilmi, että esityksen liitteenä oleva kartta on huonolaatuinen eikä näin ollen osoita kansallispuiston rajauksia tarkasti. Valiokunnalle on toimitettu selkeämpi liitekartta, joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. Uuteen karttaan kansallispuiston rajat on merkitty katkoviivan sijasta yhtenäisellä punaisella viivalla. Tämän vuoksi lakiehdotuksen 2 §:ää on myös muutettava siten, että siinä puhutaan punaisen katkoviivan sijasta punaisesta viivasta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna seuraavasti (Valiokunnan muutosehdotus):

Valiokunnan muutosehdotus
2 §

Sijainti ja rajat

Leivonmäen kansallispuistoon kuuluu noin 2 900 hehtaaria valtion omistamia alueita, jotka sijaitsevat Leivonmäen kunnassa. Kansallispuiston rajat on merkitty punaisella viivalla tämän lain liitteenä olevaan karttaan.

_______________

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd (osittain)
 • Jari Leppä /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme  Kandolin

​​​​