YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2001 vp

YmVM 2/2001 vp - HE 62/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi asumistukilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi asumistukilain muuttamisesta (HE 62/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri  Raimo  Kärkkäinen, ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan asumistukilakia muutettavaksi siten, että laissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi. Muutokset tehtäisiin käyttämällä vahvistettua muuntokerrointa. Muunnot suoritettaisiin pääosin neuvoston asiaa koskevan asetuksen muunto- ja pyöristyssääntöjen mukaisesti sentin tarkkuudella. Tulojen ja asumismenojen huomattavan muutoksen rajat pyöristettäisiin kuitenkin alaspäin lähimpiin täysiin kymmeniin euroihin. Samalla markkaa tarkoittavat kielelliset ilmaisut muutettaisiin koskemaan euroja ja senttejä tai vain rahamääriä.

Esitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa eri hallinnonalojen toimeentuloturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä olevat markkamäärät muutetaan euroiksi, kun euro vuoden 2002 alusta otetaan yleisesti käyttöön Euroopan unionin talous- ja rahaliittoon kuuluvissa maissa myös käteisvaluuttana ja kansalliset valuutat poistetaan käytöstä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme  Kandolin