YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2004 vp

YmVM 20/2004 vp - HE 228/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta (HE 228/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Jarmo Muurman, ympäristöministeriö

vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina, maa- ja metsätalousministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vesihuoltolakia ympäristötietojen antamisen ja tiedottamisen osalta.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaista tiedonsaantioikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan ehdotuksen mukaan sellaisiin ympäristötietoihin, jotka koskevat raaka- ja talousveden laatua ja määrää sekä jäteveden johtamista ja käsittelyä myös niissä vesihuoltolaitoksissa, joihin ei nykyisessä lainsäädännössä sovelleta lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta.

Muutoksessa on otettu huomioon perustuslain vaatimukset tiedollisista ja ympäristöön liittyvistä perusoikeuksista. Säädös on tarpeen ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annetun direktiivin täytäntöön panemiseksi ja erityisesti direktiivin tarkoittaman viranomaiskäsitteen täsmentämiseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 14 päivänä helmikuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Lakiehdotus on tarpeen ympäristöä koskevan tiedon julkisesta saatavuudesta annetun direktiivin (2003/4/EY) täytäntöönpanemiseksi. Direktiivi koskee viranomaisten hallussa olevaa tietoa, mutta viranomaisen käsite on laaja tarkoittaen myös julkista palvelutehtävää suorittavia muita kuin viranomaisia, kuten vesihuoltolaitoksia. Velvoite tietojen saatavuudesta on siten ulotettava koskemaan myös vesihuoltolaitoksia.

Tietojen julkisuus koskee lakiehdotuksen mukaan kaikkea direktiivissä määriteltyä ympäristötietoa. Ympäristötiedon piiriin kuuluva tieto on kuitenkin tarkennettu 16 §:ssä säätämällä, että ympäristötiedolla tarkoitetaan raaka- tai talousveden laatua ja määrää tai jäteveden käsittelyä ja johtamista koskevia ympäristötietoja.

Valiokunta pitää hyvänä lakiehdotusta, joka parantaa kansalaisten mahdollisuuksia saada ympäristötietoa myös sellaisista vesihuoltolaitoksista, jotka nykyisin eivät ole kuuluneet julkisuuslain soveltamisalan piiriin. Vesihuoltolaki sisältää jo nykyisin vesihuoltolaitosten tiedonanto- ja tiedottamisvelvoitteen, mutta ehdotettu lainmuutos laajentaa velvoitteen muihin kuin laitoksen asiakkaisiin.

Valiokunta pitää hyväksyttävänä rajausta, jonka mukaan vesilaitostoimintaa koskevat, vedenhankinnan ja vesihuollon yleisen turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot eivät kuulu säännöksen soveltamisalaan. Esimerkiksi laitosten turvatoimia ja muita erityistilanteisiin varautumista koskevia tietoja on perusteltua pitää salassa pidettävinä. Myös liikesalaisuudet ja prosessitiedot jäävät soveltamisalan ulkopuolelle. Salassapidon osalta noudatetaan muutoinkin mitä julkisuuslaissa säädetään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Heidi Hautala /vihr
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos