YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2014 vp

YmVM 21/2014 vp - HE 336/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta (HE 336/2014 vp).

Eduskunta-aloite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

 • TPA 4/2013 vp Arja Juvonen /ps: Rakennetarkastusten järjestäminen käytössä oleville laajarakenteisille kiinteistöille. (19.3.2013)

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

rakennusneuvos Teppo Lehtinen ja lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö

yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu ja projekti-insinööri Henna Luukkonen, Suomen Kuntaliitto

insinööri Reijo S. Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry

tekninen johtaja Gunnar Åström, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

rakennetoimikunnan puheenjohtaja, yli-insinööri Harri Tinkanen, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

lakimies Johanna Aho, RAKLI ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS JA TOIMENPIDEALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista ja muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia.

Uudessa laissa ehdotetaan säädettäväksi laajarunkoisen rakennuksen, jolle on myönnetty rakennuslupa ennen lain voimaantuloa, omistajalle velvollisuus huolehtia, että asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden.

Arviointi ehdotetaan kohdistettavaksi rakennuksiin, joissa niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä tyypillisesti oleskelee suuria määriä ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuisi lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojarakennuksiin.

Lakiehdotukseen sisältyy lisäksi säännökset arvioinnin sisällöstä ja arvioinnista annettavasta todistuksesta.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi omistajalle velvollisuus huolehtia, että lain soveltamisalaan kuuluvan laajarunkoisen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sisältää kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta.

Laissa säädettäisiin myös velvollisuudesta ilmoittaa välittömästä vaarasta.

Maankäyttö- ja rakennuslakia ehdotetaan samassa yhteydessä muutettavaksi siten, että sen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevaan pykälään lisättäisiin informatiivinen viittaus nyt ehdotettavaan erityissääntelyyn. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa koskevaan pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Toimenpidealoite

TPA 4/2013 vp.

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtakunnallisten, säännöllisten rakennetarkastusten järjestämiseksi jo käytössä oleville laajarakenteisille kiinteistöille.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Hallituksen esityksen tavoitteena on edistää laajarunkoisten, hallimaisten rakennusten rakenteellista turvallisuutta säätämällä laki olemassaolevien laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista. Erillinen laki on katsottu tarpeelliseksi, sillä useita laajarunkoisten hallien kattosortumia on tapahtunut viimeisen viidentoista vuoden aikana. Laajoilta henkilövahingoilta on useissa tapauksissa vältytty vain siksi, että rakennus on sortunut silloin, kun sen sisällä ei ole ollut ihmisiä. Sortumisen syitä ovat Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan olleet sekä suunnittelusta että toteutuksesta johtuneet rakenteelliset virheet ja puutteet samoin kuin käytönaikaisen ylläpidonkin puutteet. Merkit mahdollisista ongelmista ovat usein asiantuntijan havaittavissa rakenteiden kunnon seurannalla. Onnettomuustutkintakeskus on useissa tutkintaselostuksissaan suositellut rakennusten katsastusmenettelyä.

Uudessa laissa säädetään omistajan velvollisuudeksi huolehtia, että asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden. Voimassaolevan maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan lähtökohtana on, että vastuu rakennuksen rakenteellisesta turvallisuudesta on omistajalla ja rakennus tulee määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen, jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle. Hallituksen esityksen 2. lakiehdotuksen 166 §:n uusi viides momentti velvoittaa rakennuksen omistajan seuraamaan rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Käytännössä säännös ei lisää omistajalle jo kuuluvia velvollisuuksia, sillä seuranta on edellytys rakennuksen asianmukaisesta kunnossapidosta huolehtimiselle. Kysymys on siten ennemminkin omistajan huomion kiinnittämisestä seurannan merkitykseen.

Ehdotettava kertaluonteinen turvallisuusarviointi kohdentuu eräisiin laajarunkoisiin rakennuksiin, joille on myönnetty rakennuslupa ennen ehdotettavan sääntelyn voimaantuloa. Siirtymäsäännöksen mukaan arviointi on tehtävä neljässä vuodessa, jos rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot, ja kahdessa vuodessa, jos riippuvuussuhde on olemassa.

Hallituksen esityksen mukaan uuden lain soveltamisalan piiriin kuuluu noin 10 000 rakennusta, joista suurin osa on maneeseja, liike- ja tavarataloja, muita myymälärakennuksia, navettoja, sikaloita tai kanaloita. Osassa rakennuksia tarkastuksia on tehty vapaaehtoisesti jo aikaisemmin, eikä tarkastusta tarvitse niiden osalta tehdä uudelleen.

Valiokunta toteaa, että kustannukset arvioinnista voivat nousta huomattaviksi riippuen arvioitavasta kohteesta sekä saatavissa olevan asiakirja-aineiston kattavuudesta. Valiokunta pitää hyvänä, että rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmässä, johon kuuluvat ympäristöministeriön ohella alan tärkeimmät toimijat, on valmisteltu tarkastusmenettelyohjetta, jonka toimivuutta on kokeiltu erityyppisillä rakennuksilla. Käytännöllinen tarkastusmenettelyohje on kattava ja tehokas työkalu sekä arvioinnin tilaajalle että arvioinnin tekevälle asiantuntijalle. Pilottihankkeista saatujen kokemusten perusteella arvioinnin kustannukset tulevat kohteesta riippuen vaihtelemaan noin 6 000—12 000 euron välillä. Kustannus voi muodostua yksittäistapauksessa kohtuuttoman suureksi. Lain tavoitteena on kuitenkin henkilövahinkojen ja taloudellisten vahinkojen välttäminen, ja nämä voivat mahdollisessa sortumatilanteessa olla huomattavat, ihmishenkien osalta korvaamattomat.

Toimenpidealoite

Hallituksen esitys sisältää säännösehdotukset, joilla toimenpidealoitteessa ehdotetulla tavoin säädetään laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista, joten toimenpidealoite ehdotetaan hylättäväksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että toimenpidealoite TPA 4/2013 vp hylätään.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Timo Heinonen /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

VASTALAUSE

Perustelut

Lakiehdotuksen tavoite sinällään on oikea, sillä laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden takaaminen on tärkeä asia.

Hallituksen esityksen mukaan lain soveltamisalan piiriin kuuluu noin 10 000 rakennusta, joista suurin osa on maneeseja, liike- ja tavarataloja, muita myymälärakennuksia, navettoja, sikaloita tai kanaloita.

Nyt ehdotettu malli on kuitenkin hallinnollisesti raskas ja kallis. Lakiehdotuksessa kerrottu yksittäisen kohteen arvioinnista aiheutuva kustannus 6 000—12 000 euroa on useille em. toimijoille kohtuuttoman korkea.

Esitän uutta lainvalmistelua, jossa tavoitteena on turvallisuuden parantaminen kevyemmällä hallinnollisella mallilla, jolloin päästään myös kohtuullisempiin kustannuksiin.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että lakiehdotukset hylätään.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2015

 • Mirja Vehkaperä /kesk