YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2004 vp

YmVM 24/2004 vp - HE 133/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta (HE 133/2004 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (MmVL 23/2004 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander ja ylitarkastaja Tuuli Loven, ympäristöministeriö

apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen ja aluejohtaja Jorma Koivurinne, Metsähallitus

metsäasiantuntija Sini Harkki, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksen tarkoitus on laajentaa vuonna 1982 perustettua ja vuonna 1989 laajennettua Seitsemisen kansallispuistoa liittämällä siihen noin 380 hehtaarin suuruiset valtion omistamat alueet. Valtaosa alueista on niin sanottua vanhaa valtionmaata. Vähäinen osa alueista on aikanaan hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Seitsemisen kansallispuisto ja siihen nyt liitettäväksi ehdotetut alueet sisältyvät valtioneuvoston hyväksymään Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen. Seitsemisen kansallispuiston kokonaispinta-ala olisi laajennuksen jälkeen noin 4 550 hehtaaria.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää Seitsemisen kansallispuiston laajentamista tärkeänä ja kannatettavana. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Seitsemisen kansallispuisto on perustettu vuonna 1981. Puistoa on laajennettu kerran vuonna 1989 ja sen nykyinen pinta-ala on 4 170 hehtaaria. Ehdotetun laajennuksen jälkeen puiston pinta-ala nousee 4 550 hehtaariin. Laajennus on tärkeä, jotta alue saadaan entistä yhtenäisemmäksi. Laajennuksella toteutetaan myös Natura 2000 -verkostoon ehdotetun alueen suojelu (FI0311002 Seitseminen). Laajennusalue koostuu pääasiassa nykyisen puiston itäpuolella olevasta yhtenäisestä metsäalueesta.

Seitsemisen alue on ollut suosittu retkeilyalue jo ennen kansallispuiston perustamista. Harjut halkovat puistoa pohjois-eteläsuunnassa, ja näiden väliin jäävät laajat metsä- ja suoalueet. Alue on sekä ekologisesti että maisemallisesti tärkeä. Vuoden 2004 kävijämääräksi on arvioitu noin 42 000. Puisto on valtakunnallisesti tunnettu, ja virkistyskäyttöpaineet lisääntyvät jatkuvasti. Alueella on jo suhteellisen monipuolinen palveluvarustus.

Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen alueen luonnonsuojelulliset tavoitteet ja virkistyskäytön tarpeet. Puisto on myös palkittu alueen hoidosta ja erilaisten käyttöpaineiden hyvästä yhteensovittamisesta. Alueella on nykyisin sallittu myös hirvenajo. Maa- ja metsätalousvaliokunta on lausunnossaan katsonut, että alueella tulisi sallia metsästys hirvieläin- ja pienpetokantojen sääntelemiseksi. Ympäristövaliokunta viittaa tältä osin Liesjärven kansallispuiston laajentamista koskevassa mietinnössään (YmVM 22/2004 vp) esittämäänsä siitä, että eläinkantojen sääntely on luonnonsuojelulain mukaan mahdollista, ja tarpeeseen tarkentaa voimassaolevan lainsäädännön soveltamista käytännössä sekä selvittää eri käyttäjäryhmien huomioon ottamista kansallispuistojen käytössä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Heidi Hautala /vihr
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esa Lahtela /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos

VASTALAUSE

Perustelut

Seitsemisen kansallispuistoon ei tule sallia vapaata metsästysoikeutta. Luonnon monimuotoisuuden säilymisen takia on eläinkantoja voitava kuitenkin säännellä.

Liian suuri hirvitiheys voi aiheuttaa kansallispuistossa tuhoa kasvillisuudelle ja puustolle. Samoin suuri hirvikanta lisää liikenneonnettomuuksien vaaraa alueella.

Pienpedot, jotka eivät välttämättä kuulu Suomen luontoon, puolestaan tuhoavat pieneläimistöä, lintuja ja linnunpesiä. Nyt tapahtuva luonnonpuiston laajentaminen lisää tarvetta eläinkantojen seurantaan ja mahdollisesti niiden kantojen sääntelyyn. Maa- ja metsätalousvaliokunta kiinnittää myös lausunnossaan tähän asiaan huomiota. Ympäristövaliokunnan olisi mielestämme pitänyt ottaa tämä huomioon ja lausua ehdotuksemme mukaan.

Ehdotus

Edellä olevaan viitaten ehdotamme,

että Seitsemisen kansallispuistossa luvanvarainen metsästys sallitaan hirvieläin- ja pienpetokantojen sääntelyn vuoksi, jotta puistossa luonnon monimuotoisuus voidaan säilyttää.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

 • Unto Valpas /vas
 • Esa Lahtela /sd

​​​​