YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2007 vp

YmVM 3/2007 vp - HE 79/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta (HE 79/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, ympäristöministeriö

neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen ja finanssisihteeri Jenni Eskola, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisäksi valiokunta on saanut Vuokralaisten Keskusliiton kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan asumistukilakia muutettavaksi. Pääministeri Vanhasen II hallitus on ohjelmassaan sopinut, että asumistukijärjestelmän hallinto siirretään vuoden 2008 alusta lukien ympäristöministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta. Esitys liittyy vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Yleinen asumistuki on asuntopoliittinen tukimuoto, jolla pyritään alentamaan tuensaajien asumismenoja niin, että ne vastaavat heidän maksukykyään ja tuensaajien asumismenojen osuus tuloista muodostuu kohtuulliseksi. Asumistuesta on tullut myös merkittävä työttömien tukimuoto, kun tuensaajista noin 65 % on ruokakuntia, joissa ainakin toinen puolisoista on työtön. Tästä huolimatta asumistuen tavoitteena on myös auttaa pienituloisia työssäkäyviä, ja sen avulla voidaan edistää myös työvoiman liikkuvuutta silloin, kun korkeat asumismenot ovat sen esteenä. Vaikka asumistukijärjestelmän hallinto siirretään ympäristöministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön, eivät nämä perustavoitteet muutu. Valiokunta pitää siten tärkeänä, että jatkossakin asumistukijärjestelmää kehitettäessä kehittämistyössä annetaan painoarvoa myös asuntopolitiikan kannalta keskeisille elementeille eikä tarkastella tukea ainoastaan sosiaaliturvan osana.

Valiokunta korostaa myös asumistuen hallinnointi- ja valmistelutehtävien osaamisen säilyttämisen merkitystä sekä kiinteän yhteistyön turvaamista ministeriöiden välillä siten, että sosiaaliturvan kehittämisen osana asumistuen asuntopoliittiset näkökulmat tiedostetaan ja otetaan huomioon.

Hallitus on käynnistänyt sosiaaliturvauudistuksen, jonka yhteydessä hallitusohjelman mukaisesti arvioidaan työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi verotuksen, perusturvan (ml. asumistuki) sekä työttömyysturvan uudistaminen. Tukien saajan asemaa parannetaan yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä järjestelmää.

Valiokunta edellyttää, että sosiaaliturvauudistuksessa asumistuen osalta otetaan myös asuntopoliittiset tavoitteet huomioon ja että ehdotus asumistukijärjestelmän uudistamiseksi valmistuu viimeistään vuonna 2009.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Susanna Huovinen /sd
 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Petteri Orpo /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok
 • vjäs. Janina Andersson /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos