YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2001 vp

YmVM 4/2001 vp - HE 96/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys asuntorahoituslainsäädännön rahayksikkömuutoksiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä syyskuuta 2000 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen asuntorahoituslainsäädännön rahayksikkömuutoksiksi (HE 96/2000 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo, ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä toteutettaisiin asuntorahoituslainsäädännön muutokset, jotka ovat tarpeen Euroopan unionin neuvoston euron käyttöönottamiseen liittyvien asetusten perusteella.

Ehdotetut lait ovat trkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotettuja lainmuutoksia tarkoituksenmukaisina.

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen eduskunnalle on annettu kaksi muuta esitystä (HE 176/2000 vp ja HE 181/2000 vp), jotka ovat osittain päällekkäisiä nyt käsiteltävän esityksen kanssa.

Käsiteltävänä olevan esityksen 3. lakiehdotus koskee oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 4 §:n muuttamista markkamääräisestä euromääräiseksi. HE 176/2000 vp sisältyvässä lakiehdotuksessa ehdotetaan saman pykälän muuttamista niin, ettei siinä enää säädetä markkamäärästä lainkaan. Muutos on hyväksytty eduskunnassa. Tästä syystä 3. lakiehdotus on tarpeen poistaa hallituksen esityksestä. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hylättäväksi.

Käsiteltävänä olevan esityksen 6. lakiehdotus koskee asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 6 §:n muuttamista. HE 181/2000 vp sisältyvällä ehdotuksella uudeksi laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta kumottaisiin voimassa oleva asumisoikeustalolainojen korkotukea koskeva laki. Valiokunta on ehdottanut uuden lain hyväksymistä. Tämän johdosta myös 6. lakiehdotus on tarpeen poistaa käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä. Valiokunta ehdottaa 6. lakiehdotuksen hylättäväksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 1., 2., 4., 5., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, ja

että 3. ja 6. lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • jäs. Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Janina Andersson /vihr
 • Raimo Mähönen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme  Kandolin