YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2010 vp

YmVM 4/2010 vp - HE 35/2010 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä huhtikuuta 2010 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 35/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annettua lakia. Muutoksella pidennetään jo haettujen suhdanneavustusten myöntämisaikaa kuluvan vuoden maaliskuun lopusta kuluvan vuoden elokuun loppuun.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Määräaikainen laki asuinyhteisöille suunnatuista suhdanneluonteisista korjausavustuksista tuli voimaan huhtikuun alusta 2010, ja avustuksia voitiin myöntää vuoden loppuun. Lainmuutoksella pidennettiin avustusten myöntämisaikaa vuoden 2010 maaliskuun loppuun ja otettiin käyttöön energiapainotteiset suhdanneavustukset, joita voidaan myöntää huhtikuun 2010 alusta vuoden loppuun saakka. Hallituksen esityksessä ehdotetaan ensin mainittujen avustusten myöntämisajan pidentämistä maaliskuun lopusta kuluvan vuoden elokuun loppuun.

Valiokunta viitaten mietintöönsä laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin (YmVM 1/2009 vp) sekä lain muuttamiseksi (YmVM 7/2009 vp) pitää esitettyä muutosta suhdannepoliittisesti perusteltuna. Lainmuutoksella ja lisätalousarvion avustusvaltuudella voidaan taata avustus kaikkien hyväksyttävien hakemusten perusteella täysimääräisesti suhdanneluonteisia, 10 prosentin avustuksia hakeneille. Valiokunta toteaa, että tämän jälkeen on mahdollista myöntää vain energiapainotteisia avustuksia, mitä on pidettävä tarkoituksenmukaisena ilmastopoliittisten tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Valiokunta toteaa, että avustusten rahoittamista Valtion asuntorahastosta on pidettävä poikkeuksellisena ratkaisuna, ja katsoo, että yleensä rahoituksen tulee sisältyä valtion talousarvioon.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Susanna Huovinen /sd
 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Anne Kalmari /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​