YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2013 vp

YmVM 4/2013 vp - HE 104/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 104/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Omistusasuntolainojen valtiontakausjärjestelmää ohjaa ja valvoo nykyisin kaksi virastoa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Valtiokonttori. Esityksessä ehdotetaan, että ohjaus- ja valvontatoimivalta keskitettäisiin kokonaisuudessaan Valtiokonttorille.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen tarkoituksena on keskittää nykyisen kahden valvovan viraston mallin sijasta omistusasuntojen valtiontakausjärjestelmän ohjaus- ja valvontatoimivalta kokonaisuudessaan Valtiokonttorille. Ympäristövaliokunta pitää ohjaus- ja valvontatoimivallan keskittämistä ehdotetulla tavalla tarkoituksenmukaisena katsoen, että keskittäminen tehostaa järjestelmän toimivuutta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Mikael Jungner /sd
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos