YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2014 vp

YmVM 4/2014 vp - HE 78/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2014 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 78/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Juha Post, ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain takausmaksua koskevaa pykälää väliaikaisesti siten, että lainansaajalta ei peritä takausmaksua, jos samaan kohteeseen myönnetään myös käynnistysavustusta vuokra-asuntojen rakentamista varten. Poikkeussäännös olisi voimassa vuoden 2015 loppuun.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos