YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2013 vp

YmVM 5/2013 vp - HE 133/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta (HE 133/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Ville Koponen, ympäristöministeriö

rahoituspäällikkö Markku Aho, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia sekä aravarajoituslakia siten, että valtion tukemista vuokra-asunnoista perittävien omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta siirrettäisiin kunnilta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tehtäväksi. Samalla keskukselle säädettäisiin oikeus vaatia valvonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta. Keskuksen tehtäväksi jäisi edelleen myös lainansaajien yleinen ohjaus omakustannusvuokraa koskevissa asioissa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksellä siirretään valtion tukemista vuokra-asunnoista perittävien omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta kunnilta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle. Ympäristövaliokunta pitää esitystä perusteltuna, sillä tehdyn selvityksen mukaan kuntien resurssit valvonnan toteuttamiseksi ovat vähentyneet. Lisäksi valvonnassa olisi tarvetta kiinteistötalouden erityisosaamiselle. ARA:lla on myös yksittäisiä kuntia paremmat valmiudet toteuttaa valtakunnallisesti toimivien vuokrataloyhteisöjen valvontaa.

Ympäristövaliokunta katsoo, että ehdotettu muutos parantaa omakustannusvuokrien määräytymisen valvonnan tasoa ja edistää riittävän valvonnan toteutumista samojen periaatteiden mukaisesti tasapuolisesti eri puolilla maata.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos