YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp

YmVM 6/2006 vp - HE 240/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 240/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo, ympäristöministeriö

johtaja Jarmo Lindén, Valtion asuntorahasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että valtion asuntorahasto ja valtion asuntorahaston nimisenä toiminut virasto eriytetään toisistaan. Viraston nimeksi ehdotetaan annettavaksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ja siitä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki. Samalla viraston tehtäviä uudistetaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Virastosta on tarkoitus kehittää laaja-alainen asumisen asiantuntija. Valtion asuntorahastosta annettua lakia muutetaan kumoamalla siitä virastoa koskevat säännökset siten, että laki jää koskemaan vain varsinaista rahastoa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta, jona vuonna virasto siirtyy Lahteen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Uudistuksen lähtökohtana on viraston tehtäväkentän kehittäminen vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Tavoitteena on kehittää virastoa siten, että se nykyisten asumisen tukijärjestelmien toimeenpanon lisäksi toimii asunto-olojen, asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen kehittäjänä ja asiantuntijana.

Valiokunta pitää tärkeänä, että viraston painopisteen siirtyessä enemmän kehittämiseen ja asumisen informaatiotehtävien hoitamiseen, organisaatiossa jatkossakin säilyy valmiudet hoitaa nykyisiä, sosiaalisen asuntotuotannon lainoitukseen, avustukseen ja takaukseen liittyviä tehtäviä ja suhdanteiden mahdollisesti muuttuessa lisätä joustavasti resursseja näihin tehtäviin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Oras Tynkkynen /vihr
 • jäs. Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos