YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2010 vp

YmVM 6/2010 vp - HE 36/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä huhtikuuta 2010 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 36/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Anna Simola, ympäristöministeriö

hallitussihteeri Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö

johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

palvelujohtaja Kristina Nousiainen, Eteva kuntayhtymä

rakennuttajapäällikkö Jari Kuosa, Asumispalvelusäätiö ASPA

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia muutetaan niin, että kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamisen, hankinnan ja perusparantamisen enimmäisavustusprosentti on 50 prosenttia.

Esitys perustuu valtioneuvoston 21 päivänä tammikuuta 2010 tekemään periaatepäätökseen ohjelmaksi kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010—2015.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Enimmäisavustusprosentin nostaminen on tarpeen kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisen edistämiseksi siten kuin valtioneuvoston asiaa koskevassa periaatepäätöksessä vuosille 2010—2015 on asetettu tavoitteeksi. Keskeisiä tavoitteita ovat kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumisen purkaminen sekä ikääntyvien omaisten luona asuvien aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden itsenäisen asumisen mahdollistaminen. Tavoitteena on, että ohjelmakautena rakennetaan tai hankitaan olemassa olevasta asuntokannasta noin 600 asuntoa vuodessa, joista pääosa ryhmämuotoisia palveluasumisen uustuotantohankkeita.

Valiokunta tukee näitä tavoitteita ja pitää niiden kiireellistä edistämistä tärkeänä, sillä kehitysvammalaitoksissa on vielä noin 2 000 henkilöä pitkäaikaispaikoilla ja omaisten luona asuu noin 6 500 aikuista, kehitysvammaista henkilöä. Valiokunta pitää myös keskeisenä, että uudet hankkeet ovat kiinteä osa yhdyskuntarakennetta. Lisäksi tavoitteena tulee olla asumisen mahdollistaminen lähellä omaisia.

Korkeampaa enimmäisavustusprosenttia voidaan soveltaa silloin, kun kehitysvammaisten henkilöiden asunto-olojen järjestäminen edellyttää tukipalvelujen lisäksi poikkeuksellisen vaativia taikka kalliita tila- ja varusteratkaisuja. Usein esimerkiksi poikkeukselliset rakenne- tai turvallisuusratkaisut lisäävät kustannuksia huomattavasti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Susanna Huovinen /sd
 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

valiokuntaneuvos Jaakko Autio

​​​​