YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2001 vp

YmVM 7/2001 vp - HE 102/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen euron käytöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön (HE 102/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Jukka Nurmio, ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esitykseen sisältyvät ehdotukset öljysuojarahastosta annetun lain, aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain, maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain sekä ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muutoksiksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi mainittuja ympäristövahinkojen korvaamiseen liittyviä lakeja siten, että laeissa säädetyt markkamäärät muutetaan euroiksi ja senteiksi. Muutokset tehtäisiin käyttämällä vahvistettua muuntokerrointa.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jari Leppä /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • vjäs. Antti Rantakangas /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme  Kandolin