YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp

YmVM 7/2005 vp - HE 49/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä huhtikuuta 2005 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta (HE 49/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Anu Kääriäinen, ympäristöministeriö

riskienhallintapäällikkö Harri Biström, Valtiokonttori

erikoissuunnittelija Kimmo Huovinen, Valtion asuntorahasto

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta.

Ehdotetulla lailla ehkäistään ennakolta vuokratalojen korkeista pääomamenoista johtuvia taloudellisia vaikeuksia ja vähennetään niistä valtiolle aiheutuvia luottoriskejä jatkamalla vanhojen takapainotteisten valtion asuntolainojen laina-aikaa. Ehdotettu laki koskee vanhoja kiinteäehtoisia valtion asuntolainoja, joiden laina-aika on 27 vuotta ja joissa lyhennysten kasautuminen liian lyhyelle ajalle uhkaa aiheuttaa vuokriin kohtuutonta korotuspainetta.

Laina-ajan pidentämisen yhteydessä ehdotetaan alennettavaksi myös lainan korkoa niissä kohteissa, joissa lainapääomat ovat korkeista rakennus- ja tonttikustannuksista johtuen suuret. Rakennus- ja tonttikustannusten mittarina käytetään kohteen hankinta-arvoa. Hankinta-arvorajojen määrittelyssä otetaan huomioon rakennus- ja tonttikustannusten ja vuokra-asuntomarkkinatilanteen alueelliset erot.

Laina-ajan pidentämisen suorittaa ehdotuksen mukaan Valtiokonttori lainansaajan ilmoituksen perusteella laissa valmiiksi määritellyn lyhennystaulukon mukaisesti. Koron alentamisen edellytyksistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Lakiehdotuksen tarkoituksena on vuokratalojen taloudellisten vaikeuksien ennaltaehkäiseminen ja valtion luottotappioriskin vähentäminen. Tavoitteena on ehkäistä vaikeuksia, joihin 1.3.1982—31.12.1993 välisenä aikana vuokrataloille myönnettyjen kiinteäehtoisten aravalainojen saajat voivat joutua, kun lainan lyhennykset nousevat selvästi inflaatiovauhtia nopeammin eikä paikkakunnan yleinen vuokrataso mahdollista vastaavia vuokrankorotuksia. Järjestelmä on erityisen tarpeellinen korkeiden rakentamiskustannusten aikana 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa rakennetuille aravavuokrataloille. Laina-aikaa pidentämällä ja lainan korkoa alentamalla vuokratalojen vuokrankorotuspaineita voidaan keventää noin 0,50—3,00 euroa/m2 kuukaudessa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Heidi Hautala /vihr
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos