YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2008 vp

YmVM 7/2008 vp - HE 142/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys jätelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä syyskuuta 2008 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen jätelain muuttamisesta (HE 142/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ympäristöneuvos Klaus Pfister, ympäristöministeriö

ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan jätelakia muutettavaksi siten, että siinä yksilöidään jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset, joista jätteen haltijan on vastattava ja jotka on sisällytettävä käsittelystä perittävään maksuun. Ehdotetut täsmennykset ovat tarpeen kaatopaikkoja koskevan neuvoston direktiivin täsmälliseksi täytäntöönpanemiseksi.

Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi säännöstä, joka koskee jätteen siirtoa Suomeen käsiteltäväksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta toteaa, että voimassa olevan jätelain mukaankin jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle tulee periä täyskatteinen maksu, johon on sisällytettävä myös kaatopaikan käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset. Maksua koskevien pykälien muutokset ovat kuitenkin tarpeen komission katsottua, että kaatopaikkadirektiivin maksuja koskevaa artiklaa ei ole saatettu osaksi lainsäädäntöämme riittävän tarkasti.

Valiokunta toteaa tässä yhteydessä yleisellä tasolla, että taloudellisilla ohjauskeinoilla voi olla myös jätehuollossa tärkeä rooli hallinnollisen ohjauksen täydentäjänä jätteen synnyn ehkäisemisen ja materiaalitehokkuuden edistämisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lainsäädännön kehittämistarpeita liittyy myös esimerkiksi jätehuollon vakuuksiin ja jäteverotukseen. Valiokunta on kiinnittänyt toistuvasti huomiota jätelain kokonaisuudistuksen tarpeellisuuteen liittyen erityisesti jätteen määritelmän epäselvyyteen, tuottajavastuusääntelyn keskeneräisyyteen ja vakiintumattomuuteen, tarpeeseen selventää pakkauksia koskevaa osittaista tuottajavastuuta, yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevan lainmuutoksen täytäntöönpanon seurantaan etenkin jätekuljetusten valvonnan riittävyyden osalta sekä alan eri toimijoiden yhdenvertaiseen verokohteluun.

Valiokunta toteaa, että ympäristöministeriö on asettanut jätealan lainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus jätealan lainsäädännön ajanmukaistamiseksi Suomen ja EU:n jätepolitiikan nykyiset painotukset, EU:n muuttuva jätelainsäädäntö ja perustuslain säännökset huomioon ottaen. Valiokunta kiirehtii esityksen valmistumista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Rakel Hiltunen /sd
 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok
 • vjäs. Janina Andersson /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​