YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2009 vp

YmVM 8/2009 vp - HE 236/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Suomen ympäristökeskuksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Suomen ympäristökeskuksesta (HE 236/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallintojohtaja Riitta Rainio, ympäristöministeriö

esikuntayksikön johtaja Ismo Tiainen, Suomen ympäristökeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Suomen ympäristökeskuksesta. Laki korvaa ympäristöhallinnosta annetussa laissa olevat Suomen ympäristökeskusta koskevat säännökset. Laki ympäristöhallinnosta on esitetty kumottavaksi aluehallinnon uudistamisen yhteydessä. Lainsäädännön selvyyden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista säätää erillinen laki Suomen ympäristökeskuksesta. Ehdotettu laki säilyttää Suomen ympäristökeskuksen tehtävät ja aseman samanlaisina kuin ne ovat ympäristöhallinnosta annetussa laissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Erillinen laki Suomen ympäristökeskuksesta on tarpeen, koska aluehallinnon uudistamisen yhteydessä kumotaan ympäristöhallinnosta annettu laki, joka sisältää myös ympäristökeskusta koskevat säännökset. Muutos tulee voimaan 1.1.2010. Hallituksen esitys ei muuta Suomen ympäristökeskuksen asemaa tai tehtäviä, vaan muutokset nykyiseen sääntelyyn ovat teknisiä.

Suomen ympäristökeskus on tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka ympäristöseurannan ja seurantatiedon hallintaan liittyvine, sille määrättyine viranomaistehtävineen luo edellytykset lukuisten kansainvälisten raportointivelvoitteiden hoitamiselle ja yleensä korkeatasoiselle tutkimukselle ja palveluille. Laajan tietovarannon hyödyntäminen tehokkaasti eri yhteistyötahojen kanssa edistää ympäristöasioiden kokonaisvaltaista käsittelyä ja ennakoivaa ja innovatiivista tutkimusta. Valiokunta korostaa laitoksen asiantuntijuuden joustavaa kehittämistä ja suuntaamista tietotarpeiden muuttuessa nopeasti. Se, että yksi tutkimuslaitos käsittelee laajasti sekä ympäristönsuojeluun, merensuojeluun, alueidenkäyttöön että vesivarakysymyksiin liittyviä kysymyksiä, tuottaa synergiaetuja ja antaa hyvät edellytykset kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle tuottaa ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi. Valiokunta korostaa tarvetta turvata Suomen ympäristökeskuksen toimintaedellytykset.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos