YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2004 vp

YmVM 9/2004 vp - HE 63/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi aravalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä huhtikuuta 2004 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi aravalain muuttamisesta (HE 63/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö

yhteyspäällikkö Aija Tasa, Valtiokonttori

erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan aravalainasaatavien vanhentumiseen ja takaisinperintään liittyvää sääntelyä selkeytettäväksi. Aravalakia muutettaisiin myös siten, että vähävaraiselle vanhukselle hänen asumisolosuhteittensa parantamiseksi myönnetty avustusluontoinen perusparannuslaina voidaan hakemuksesta säilyttää avustusluontoisena, vaikka asunnon omistusoikeus on siirtynyt muulle henkilölle. Edellytyksenä avustusluonteisuuden säilyttämiselle kuitenkin olisi, että asunto on edelleen vanhuksen tai hänen lähiomaisensa vakituisessa asumiskäytössä ja lainan takaisinperintää on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana olosuhteet ja tuen tarkoitus huomioon ottaen.

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Lakia sovellettaisiin avustusluonteisiin lainoihin siltä osin kuin niitä ei ole vielä peritty takaisin lainansaajalta tai kunnalta lain voimaan tullessa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiesitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta toteaa, että aravalain 37 §:n 6 momentin kumoaminen on perusteltua, koska säännöksen soveltamiskäytännössä on ilmennyt epäselvyyttä aravalainasaatavien vanhentumiseen sovellettavasta lainsäädännöstä. Koska aravalainansaajat ovat eriarvoisessa asemassa saatavan perinnän osalta riippuen siitä, minä vuonna ja minkä järjestelmän mukaan heidän aravalainansa on myönnetty, on lakia tarkoituksenmukaista selkeyttää. Muutoksen jälkeen aravalainasaatavien perintä tapahtuisi hakemalla ensin ulosottoperuste. Yleistä vanhentumislainsäädäntöä sovellettaisiin myös aravalainoihin.

Ehdotetulla aravalain 47 §:n muuttamisella voidaan kohtuullistaa avustusluonteisten perusparannuslainojen takaisinperintää tilanteissa, joissa asunnon omistusoikeus on siirtynyt muulle henkilölle vähävaraiselta vanhukselta, jonka asumisolosuhteiden parantamiseksi avustusluonteinen perusparannuslaina on myönnetty. Edellytyksenä avustusluonteisuuden säilyttämiselle on, että asunto on edelleen vanhuksen tai hänen lähiomaisensa vakituisessa käytössä ja lainan takaisinperintää on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana olosuhteet ja tuen tarkoitus huomioon ottaen. Valiokunta pitää muutosta perusteltuna. Muutos koskisi käytännössä vain muutamia kymmeniä avustusluonteisia lainoja, mutta kohtuullistamismahdollisuudella voi kysymykseen tulevien lainansaajien osalta olla huomattava merkitys.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos