YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2008 vp

YmVM 9/2008 vp - HE 137/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2008 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista (HE 137/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Hannu Hirvonen, ympäristöministeriö

riskienhallintapäällikkö Harri Biström, Valtiokonttori

Lisäksi valiokunta on saanut Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista. Esityksen mukaan tervehdyttämisavustuksia voidaan myöntää aravavuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen lisäksi huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa oleville korkotukivuokrataloyhteisöille. Korkotukivuokrataloyhteisöille ei ole nykyisin valtion tukitoimenpiteitä taloudellisiin vaikeuksiin. Avustusta voitaisiin myöntää jo toteutuneiden alijäämien lisäksi valtiolle syntyvien luottotappioriskien tai takausvastuun toteutumisen välttämiseksi.

Uudella lailla ehdotetaan kumottavaksi nykyinen vuokratalojen ja asumisoikeustalojen tervehdyttämisavustuksista annettu laki.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Esitys on erittäin tarpeellinen, koska vaikeuksiin joutuneiden aravalainoitettujen yhtiöiden helpottamiseksi on kehitetty monipuolinen keinovalikoima, mutta korkotukilainoitettujen vuokrataloyhteisöjen taloudellisia vaikeuksia varten ei ole mitään toimenpiteitä. Korkotukivuokrataloyhteisöillä ei nykytilanteessa ole suurempia ongelmia, mutta niihin on varauduttava, koska aravalainoituksesta on luovuttu ja sen sijaan on otettu käyttöön korkotukilainoitus.

Esitys perustuu hallituksen asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan. Valiokunta kuitenkin korostaa, että asuntopoliittisen toimenpideohjelman hyväksymisen jälkeen suhdannetilanne on selvästi heikentynyt, minkä vuoksi on varauduttava toimenpiteisiin asuntomarkkinoihin vaikuttamiseksi aiempaa ohjelmalinjausta vahvemmin erityisesti kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon käynnistämiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Pauliina Viitamies /sd
 • vjäs. Anne Kalmari /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​