YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2009 vp

YmVM 9/2009 vp - HE 237/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 237/2009 vp).

Kirjalliset lausunnot

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon ympäristöministeriöltä.

HALLITUKSEN ESITYS

Vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä lain määritelmäpykälään uusi käsite, vesistöalueen osa. Käsitettä käytettäisiin valtakunnan rajan ylittävien vesienhoitoalueiden määrittämisessä. Ehdotus on tekninen lisäys, jolla korjattaisiin puute, josta Euroopan yhteisön komissio on huomauttanut.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos