YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2014 vp

YmVM 9/2014 vp - HE 154/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Juha Post, ympäristöministeriö

pääekonomisti Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry

lakiasiantuntija Jaana Sallmén, Suomen Isännöintiliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut:

 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta. Valtio voisi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään asunto-osakeyhtiötalojen perusparannukseen. Valtiontakauksen myöntäminen edellyttäisi, että lainansaajalla katsotaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen.

Tarkoituksena on parantaa erityisesti lähiöissä sijaitsevien asunto-osakeyhtiötalojen perusparannusten rahoitusedellytyksiä sekä edistää pitkäjänteistä, suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Valtiontakaus korvaa aiemmin käytetyn asunto-osakeyhtiötalojen perusparannusten korkotukilainoituksen, josta luovutaan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna seuraavin huomautuksin.

Valiokunta korostaa, että hallituksen esityksen mukainen, asunto-osakeyhtiöille myönnettävä takauslaina edistää kustannustehokkaasti pitkäjänteistä hyvää kiinteistönpitoa. Takauslaina lisää taloyhtiöiden neuvotteluvaraa mahdollistaen laina-aikojen pidentämisen, joka pienentää asukkaiden kuukausittaisia maksueriä. Tämä on usein kriittinen tekijä peruskorjauspäätöksiä tehtäessä. Asunto-osakeyhtiömuotoisten talojen peruskorjauksiin ryhdytään usein turhan myöhään. Esitys on kannatettava yhtenä keinona nykyisten lähiöiden korjaamiseksi siten, että ne säilyvät yleisilmeeltään vetovoimaisina. Valiokunta korostaa, että takauslaina myönnetään vain asunto-osakeyhtiöille ja vain perusparantamistoimenpiteisiin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, joka päättää lainan hyväksymisestä takauslainaksi, päättää myös perusparantamisen piiriin 3 §:n mukaisesti kuuluvista toimenpiteistä.

Yksityiskohtaiset perustelut

12 §.

Valiokunta on tehnyt 3 momenttiin teknisen korjauksen muuttamalla viimeisen virkkeen sanan toiminta sanaksi menettely.

16 §.

Valiokunta on tehnyt 1 momentin 2 kohtaan teknisen korjauksen muuttamalla "oleellisesti väärät tiedot" samaan muotoon kuin 1 kohdassa eli "olennaisesti vääriksi tiedoksi".

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 12 ja 16 § muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset)

Valiokunnan muutosehdotukset
12 §

Takauskorvauksen maksaminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos lainanmyöntäjä ei ole noudattanut lakia taikka hyvää pankki- tai perintätapaa takauslainan myöntämisessä tai takauslainan taikka sen vakuuksien hoitamisessa ja menettely on loukannut takaajan etua, Valtiokonttori voi päättää, että takauskorvaus jätetään osittain maksamatta. Jos lainanmyöntäjän menettely on ollut törkeä, takauskorvaus voidaan jättää kokonaan maksamatta.

16 §

Seuraamusmaksu

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi määrätä lainansaajalle seuraamusmaksun, jos lainansaaja:

(1 kohta kuten HE)

2) on antanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle tai Valtiokonttorille olennaisesti vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka kieltäytynyt antamasta niiden pyytämiä tietoja niiden suorittaessa 14 §:n mukaista valvontaa; tai

(3 kohta kuten HE)

(2 ja 3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​