HE 1/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.08.1996

Voimaantulo

01.09.1996

Säädöskokoelma
626/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.08.1996

Voimaantulo

01.09.1996

Säädöskokoelma
628/1996
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.02.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

139

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.1996 Päättynyt PTK 13/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

406

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/1996 vp
Valmistunut

28.05.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 73/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 74/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1996 Päättynyt PTK 76/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2136

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2273

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

2) VJ 67 § 2 mom (LaVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1996

Vastaus
EV 72/1996 vp