Valtiopaivaasia HE 1/2000

HE 1/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

05.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
413/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.02.2000

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000 20
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/2000 vp
Valmistunut

05.04.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 3/2000 vp
Valmistunut

17.03.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 48/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 7.4.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.2000 Päättynyt PTK 49/2000 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.04.2000 Päättynyt PTK 50/2000 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotuksen 44 a §:n 2 momentti, jollei valiokunnan siitä tekemää valtiosääntöoikeudellista huomautusta oteta asianmukaisesti huomioon, samoin kuin 44 c ja 44 d § sekä 45 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta ovat ristiriidassa perustuslain kanssa ja että lakiehdotus niiden vuoksi voidaan käsitellä vain perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.04.2000

​​​​