Valtiopaivaasia HE 1/2001

HE 1/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
235/2001
Sopimussarja
41/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

25.03.2001

Säädöskokoelma
236/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

25.03.2001

Säädöskokoelma
237/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

25.03.2001

Säädöskokoelma
238/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

25.03.2001

Säädöskokoelma
239/2001
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Asetuksen voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
564/2001
Sopimussarja
42/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

3. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

4. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.02.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2001 Päättynyt PTK 6/2001 1
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/2001 vp
Valmistunut

21.02.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 18 päivänä joulukuuta 1997 tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.02.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.2001 Päättynyt PTK 15/2001 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.2001 Päättynyt PTK 16/2001 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.03.2001

Vastaus
EV 8/2001 vp

​​​​