HE 1/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.05.2002

Säädöskokoelma
247/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Törneblom

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2002 Päättynyt PTK 12/2002
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/2002 vp
Valmistunut

06.03.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.03.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.03.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.2002 Päättynyt PTK 24/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2002 Päättynyt PTK 27/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.03.2002

Vastaus
EV 17/2002 vp