HE 1/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

15.04.2004

Säädöskokoelma
218/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Aarnio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.02.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2004 Päättynyt PTK 6/2004
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2004 vp
Valmistunut

11.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 4/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.2004 Keskeytetty PTK 25/2004
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.2004 Päättynyt PTK 29/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.2004

Vastaus
EV 25/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot