HE 1/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä rikosrekisterilain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Vahvistettu

11.05.2012

Voimaantulo

15.05.2012

Säädöskokoelma
214/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2012

Voimaantulo

15.05.2012

Säädöskokoelma
215/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikosrekisterilain 4 a §:n ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

11.05.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
216/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2012

Voimaantulo

15.05.2012

Säädöskokoelma
217/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

2. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

3. Laki rikosrekisterilain 4 a §:n ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

4. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Innanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.02.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.02.2012 Päättynyt PTK 6/2012
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/2012 vp
Valmistunut

11.04.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 34/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.04.2012 Päättynyt PTK 35/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2012 Päättynyt PTK 37/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.04.2012

Vastaus
EV 24/2012 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin