HE 1/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.2013

Voimaantulo

01.04.2013

Säädöskokoelma
215/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Hallitussihteeri Viitala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.2013 Päättynyt PTK 6/2013
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 2/2013 vp
Valmistunut

26.02.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.02.2013 Päättynyt PTK 15/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2013 Päättynyt PTK 18/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.03.2013

Vastaus
EV 19/2013 vp