HE 1/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

05.08.2014

Säädöskokoelma
276/2014
Sopimussarja
70/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Azerbaidzhanin tasavallan hallituksen välisestä keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa

Asetuksen voimaantulo

05.08.2014

Säädöskokoelma
591/2014
Sopimussarja
70/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Azerbaidzhanin tasavallan hallituksen välisestä keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lumme

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.2014 Päättynyt PTK 6/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2014 vp
Valmistunut

27.02.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 17/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2014 Päättynyt PTK 18/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.03.2014 Päättynyt PTK 21/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.03.2014

Vastaus
EV 11/2014 vp