Valtiopaivaasia HE 10/1998

HE 10/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain, tutkintavankeudesta annetun lain, pakkokeinolain ja kansanterveyslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.03.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
364/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.03.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
365/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.03.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
366/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.03.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
367/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta

4) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.03.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.03.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1998 Päättynyt PTK 27/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 17/1998 vp
Valmistunut

24.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/1998 vp
Valmistunut

29.04.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 153/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1998 Päättynyt PTK 155/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1998 Keskeytynyt PTK 157/1998
04.12.1998 Päättynyt PTK 158/1998 9
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998