Valtiopaivaasia HE 10/2000

HE 10/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki perusopetuslain 37 ja 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.05.2000

Voimaantulo

15.06.2000

Säädöskokoelma
516/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lukiolain 30 ja 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.05.2000

Voimaantulo

15.06.2000

Säädöskokoelma
517/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.05.2000

Voimaantulo

15.06.2000

Säädöskokoelma
518/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain kumoamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.05.2000

Voimaantulo

15.06.2000

Säädöskokoelma
519/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 66 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.05.2000

Voimaantulo

15.06.2000

Säädöskokoelma
520/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perusopetuslain 37 ja 53 §:n muuttamisesta

2. Laki lukiolain 30 ja 43 §:n muuttamisesta

3. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

4. Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain kumoamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 66 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.03.2000

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.03.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.03.2000 Päättynyt PTK 27/2000 3
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/2000 vp
Valmistunut

09.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2000 vp
Valmistunut

14.04.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.2000 Päättynyt PTK 66/2000 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.2000 Päättynyt PTK 68/2000 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 3. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 6 ja 12 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.05.2000