Valtiopaivaasia HE 10/2001

HE 10/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta sekä laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Kansaneläkelaitoksesta

Vahvistettu

17.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
731/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
732/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
733/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansaneläkelaitoksesta

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

3. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.02.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2001 Päättynyt PTK 8/2001 2
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/2001 vp
Valmistunut

12.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/2001 vp
Valmistunut

07.03.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2001 Päättynyt PTK 79/2001 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2001 Päättynyt PTK 83/2001 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ja että sosiaali- ja terveysvaliokunta muutoin ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2001

​​​​