HE 10/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a §:n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
606/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
607/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

2. Laki vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.2003 Päättynyt PTK 28/2003
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 6/2003 vp
Valmistunut

10.06.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 46/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 35/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2003 Keskeytetty PTK 37/2003
13.06.2003 Päättynyt PTK 39/2003 1-5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2003 Keskeytetty PTK 40/2003
17.06.2003 Päättynyt PTK 41/2003 2-7
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2003

Vastaus
EV 14/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot