HE 10/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
370/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Syrjänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2005 Päättynyt PTK 13/2005
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 3/2005 vp
Valmistunut

15.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 4, 15 ja 25 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.2005 Päättynyt PTK 42/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.2005 Päättynyt PTK 45/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.05.2005

Vastaus
EV 35/2005 vp