Valtiopaivaasia HE 10/2011

HE 10/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskeviksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

05.12.2011

Säädöskokoelma
1169/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

05.12.2011

Säädöskokoelma
1170/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

05.12.2011

Säädöskokoelma
1171/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

05.12.2011

Säädöskokoelma
1172/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

05.12.2011

Säädöskokoelma
1173/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

05.12.2011

Säädöskokoelma
1174/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

05.12.2011

Säädöskokoelma
1175/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

05.12.2011

Säädöskokoelma
1176/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

2. Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

3. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

4. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 e §:n muuttamisesta

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 b §:n muuttamisesta

6. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

7. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta

8. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.06.2011

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jahkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2011 Päättynyt PTK 15/2011 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2011 vp
Valmistunut

04.10.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 1.-5. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 46/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2011 Päättynyt PTK 47/2011 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2011 Päättynyt PTK 50/2011 30
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.11.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin