HE 100/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilasoikeudenkäyntilain, yleisistä syyttäjistä annetun lain 9 §:n ja sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
1115/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
1116/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
1117/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

2. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

3. Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.2000 Päättynyt PTK 97/2000
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2000 vp
Valmistunut

19.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 19 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2000 Päättynyt PTK 127/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.2000 Päättynyt PTK 131/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.10.2000

Vastaus
EV 139/2000 vp