HE 100/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
710/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hartikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.2004 Päättynyt PTK 62/2004
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 5/2004 vp
Valmistunut

02.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2004 Päättynyt PTK 69/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.2004

Vastaus
EV 81/2004 vp