HE 100/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki polttoturpeen turvavarastoista

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
321/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
322/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki sähkötuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
323/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki polttoturpeen turvavarastoista

2. Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Rajala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.09.2006 Päättynyt PTK 78/2006
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 23/2006 vp
Valmistunut

12.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2. lakiehdotuksen 7 § muutettuna , että hyväksytään yksi uusi lakiehdotus ja että hyväksytään lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.01.2007 Päättynyt PTK 138/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.01.2007 Päättynyt PTK 142/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2007

Vastaus
EV 255/2006 vp