HE 100/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1329/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Miettinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2007 Päättynyt PTK 62/2007
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 16/2007 vp
Valmistunut

04.12.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2007 Päättynyt PTK 95/2007
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.2007 Päättynyt PTK 99/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2007

Vastaus
EV 140/2007 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin