Valtiopaivaasia HE 100/2008

HE 100/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
802/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
803/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki lääkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.06.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.09.2008 Päättynyt PTK 71/2008 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto 24.10.2008 mennessä.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/2008 vp
Valmistunut

06.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/2008 vp
Valmistunut

04.11.2008

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 6/2008 vp
Valmistunut

16.10.2008

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 31/2008 vp
Valmistunut

21.10.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2008 Päättynyt PTK 104/2008 2
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2008 Keskeytetty PTK 107/2008 4
18.11.2008 Päättynyt PTK 108/2008 12
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2008

​​​​