Valtiopaivaasia HE 100/2009

HE 100/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

09.04.2010

Voimaantulo

01.06.2010

Säädöskokoelma
253/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.04.2010

Voimaantulo

01.06.2010

Säädöskokoelma
254/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki terveydensuojelulain 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.04.2010

Voimaantulo

01.06.2010

Säädöskokoelma
255/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2009

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rahnasto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009 34
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2010 vp
Valmistunut

11.02.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 2. ja 3. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/2009 vp
Valmistunut

09.10.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 8/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.2010 Keskeytetty PTK 9/2010 6
19.02.2010 Päättynyt PTK 11/2010 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotettujen uusien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.2010 Keskeytetty PTK 12/2010 4
26.02.2010 Päättynyt PTK 15/2010 2 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetut uudet lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.03.2010

Vastaus
EV 6/2010 vp

​​​​