HE 100/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tapaturmavakuutuslain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
730/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki asumistukilain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
731/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lapsilisälain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
732/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki äitiysavustuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
733/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sotilasavustuslain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
734/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
735/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
736/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työttömyysturvalain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
737/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Koulutusrahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
738/2013
Päätös

Hyväksytty

10. Laki sairausvakuutuslain 15 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
739/2013
Päätös

Hyväksytty

11. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
740/2013
Päätös

Hyväksytty

12. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
741/2013
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kansaneläkelain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
742/2013
Päätös

Hyväksytty

14. Laki vammaisetuuksista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
743/2013
Päätös

Hyväksytty

15. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
744/2013
Päätös

Hyväksytty

16. Laki elatustukilain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
745/2013
Päätös

Hyväksytty

17. Laki takuueläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.11.2013

Säädöskokoelma
746/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tapaturmavakuutuslain 47 §:n muuttamisesta

2. Laki asumistukilain 16 §:n muuttamisesta

3. Laki lapsilisälain 10 §:n muuttamisesta

4. Laki äitiysavustuslain 9 §:n muuttamisesta

5. Laki sotilasavustuslain 16 §:n muuttamisesta

6. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

7. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

8. Laki työttömyysturvalain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta

9. Laki Koulutusrahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

10. Laki sairausvakuutuslain 15 luvun 8 §:n muuttamisesta

11. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

12. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 46 §:n muuttamisesta

13. Laki kansaneläkelain 64 §:n muuttamisesta

14. Laki vammaisetuuksista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

15. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

16. Laki elatustukilain 16 §:n muuttamisesta

17. Laki takuueläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Tossavainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.09.2013 Päättynyt PTK 79/2013
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 9/2013 vp
Valmistunut

26.09.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.2013 Päättynyt PTK 91/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2013 Päättynyt PTK 94/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.10.2013

Vastaus
EV 103/2013 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin