Valtiopaivaasia HE 101/1998

HE 101/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi

(Rakennuslaki )

Päätökset

1) Maankäyttö- ja rakennuslaki

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
132/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yleisistä teistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
133/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki maa-aineslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
134/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kemikaalilain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
135/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
136/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki metsälain 2 ja 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
137/1999
Päätös

Hyväksytty

7) Laki sähkömarkkinalain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
138/1999
Päätös

Hyväksytty

8) Laki telemarkkinalain 31 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
139/1999
Päätös

Hyväksytty

9) Laki etuostolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
140/1999
Päätös

Hyväksytty

10) Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
141/1999
Päätös

Hyväksytty

11) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 31 ja 97 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
142/1999
Päätös

Hyväksytty

12) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
143/1999
Päätös

Hyväksytty

13) Laki luonnonsuojelulain 34 ja 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
144/1999
Päätös

Hyväksytty

14) Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
145/1999
Päätös

Hyväksytty

15) Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
146/1999
Päätös

Hyväksytty

16) Laki jätelain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
147/1999
Päätös

Hyväksytty

17) Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
148/1999
Päätös

Hyväksytty

18) Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
149/1999
Päätös

Hyväksytty

19) Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 1 §:n 2 ja 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
150/1999
Päätös

Hyväksytty

20) Laki rakennussuojelulain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
151/1999
Päätös

Hyväksytty

21) Laki ulkoilulain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
152/1999
Päätös

Hyväksytty

22) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
153/1999
Päätös

Hyväksytty

23) Laki rikoslain 48 luvun 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
154/1999
Päätös

Hyväksytty

24) Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
155/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Maankäyttö- ja rakennuslaki

2) Laki yleisistä teistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

3) Laki maa-aineslain muuttamisesta

4) Laki kemikaalilain 31 §:n muuttamisesta

5) Laki vesilain muuttamisesta

6) Laki metsälain 2 ja 25 §:n muuttamisesta

7) Laki sähkömarkkinalain 20 §:n muuttamisesta

8) Laki telemarkkinalain 31 ja 33 §:n muuttamisesta

9) Laki etuostolain 5 §:n muuttamisesta

10) Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

11) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 31 ja 97 §:n muuttamisesta

12) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

13) Laki luonnonsuojelulain 34 ja 36 §:n muuttamisesta

14) Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

15) Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

16) Laki jätelain 20 §:n muuttamisesta

17) Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

18) Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain 1 §:n muuttamisesta

19) Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 1 §:n 2 ja 4 momentin kumoamisesta

20) Laki rakennussuojelulain 3 §:n muuttamisesta

21) Laki ulkoilulain 13 §:n muuttamisesta

22) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

23) Laki rikoslain 48 luvun 1 ja 6 §:n muuttamisesta

24) Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.08.1998

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Kangas

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.1998 Päättynyt PTK 105/1998

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/1998 vp
Valmistunut

15.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/1998 vp
Valmistunut

20.11.1998

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 21/1998 vp
Valmistunut

01.12.1998

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.01.1999 Päättynyt PTK 180/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.1999 Keskeytynyt PTK 181/1998
15.01.1999 Päättynyt PTK 184/1998 1-12
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.01.1999 Päättynyt PTK 185/1998 1

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 3

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot