HE 101/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain muuttamisesta, tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1027/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1999

Voimaantulo

15.11.1999

Säädöskokoelma
1028/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1029/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laanterä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/1999 vp
Valmistunut

27.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 61 a § muutettuna ja että hyväksytään lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 81/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.1999 Päättynyt PTK 82/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1999 Päättynyt PTK 84/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.1999

Vastaus
EV 62/1999 vp