HE 101/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

Vahvistettu

21.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
827/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kirkkolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
828/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista

Vahvistettu

21.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
829/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
830/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

2. Laki kirkkolain muuttamisesta

3. Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista

4. Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rosti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.2005 Päättynyt PTK 83/2005
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/2005 vp
Valmistunut

23.09.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.09.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.2005 Päättynyt PTK 96/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2005 Päättynyt PTK 99/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.10.2005

Vastaus
EV 108/2005 vp