Valtiopaivaasia HE 101/2009

HE 101/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusperinnön suojelemisesta sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rakennusperinnön suojelemisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
498/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
499/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
500/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rakennusperinnön suojelemisesta

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2009

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Virtala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009 35
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/2010 vp
Valmistunut

25.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/2010 vp
Valmistunut

26.02.2010

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 10/2009 vp
Valmistunut

09.10.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 32/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.04.2010 Keskeytetty PTK 34/2010 3
09.04.2010 Päättynyt PTK 35/2010 2 4-7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.04.2010 Päättynyt PTK 36/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 18 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.04.2010