HE 102/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi rikoslain 16 luvun 13 ja 20 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikoslain 16 luvun 13 ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
815/1998
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskeva yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

15.02.1999

Säädöskokoelma
126/1999
Sopimussarja
14/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain 16 luvun 13 ja 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskeva yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Linjanjohtaja Luotonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.09.1998 Päättynyt PTK 98/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/1998 vp
Valmistunut

24.09.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 116/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.1998 Päättynyt PTK 117/1998
Huomautus

Puheenvuorot: ks HE 46/1998 vp

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1998 Päättynyt PTK 118/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1998 Päättynyt PTK 122/1998

Asian käsittely on yhdistetty

HE 46/1998 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.1998

Vastaus
EV 106/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

LaVM:n 1.-8. ponsi