HE 102/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1165/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1166/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.09.2000 Poistettu PTK 99/2000
13.09.2000 Poistettu PTK 100/2000
14.09.2000 Päättynyt PTK 102/2000
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/2000 vp
Valmistunut

01.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 193/1999 vp, LA 5/2000 vp, LA 48/2000 vp, LA 50/2000 vp, LA 56/2000 vp, LA 66/2000 vp, LA 74/2000 vp LA 75/2000 vp LA 80/2000 vp, LA 92/2000 vp, LA 95/2000 vp, LA 102/2000 vp, LA 117/2000 vp, LA 129/2000 vp, LA 150/2000 vp ja LA 163/2000 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 54/2000 vp, TPA 89/2000 vp, TPA 149/2000 vp, TPA 223/2000 vp, TPA 236/2000 vp ja TPA 243/2000 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2000 Keskeytetty PTK 154/2000
05.12.2000 Päättynyt PTK 156/2000 4-7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2000 Päättynyt PTK 161/2000 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2000

Vastaus
EV 203/2000 vp